[k obsahu]

Universitätsbibliothek Regensburg
Domácí Stránka > O nás > Profil univerzitní knihovny Řezno

Profil univerzitní knihovny Řezno

O nás
Fondy
Služby

Užívání knižních a mediálních fondů
Lokální a meziknihovní výpůjční služba dokumentů
Informace, prohlídky, školení
Pracovní místa pro čtenáře
Řezeňský katalog
Elektronická knihovna časopisů
Informační systém databází
Elektronické knihy (eBooks)
Multimedia centrum
Publikační server Univerzity Regensburg (Řezno)
Systém SFX pro index
Internetová nabídka knihovny

Dějiny
Mimooblastní angažmá
Projekty
Nejdůleěitější údaje v přehledu

O nás

Centrální knihovny

Řezenská univerzitní knihovna (UBR) je centrálním zařízením Univerzity v Řezně a zároveň největší vědeckou knihovnou v regionu. Jejím zřizovatelem je svobodný stát Bavorsko.

Knihovna disponuje cca 3,5 mil. knihami a časopisy a stále přibývající nabídkou vědecky relevantních elektronických textů. Hlavním úkolem UBR je zajištovat pro zdejší vědce a studenty literaturu a informace. Kromě toho je knihovna i kompetentním zdrojem informací pro širokou veřejnost v regionu. Využívání knihovny je bez poplatků.

Od svého založení v roce 1964 se knihovna aktivně účastní inovativních výzkumů. Charakteristické je využití moderní informační techniky.

Jedním z úkolů knihovny je aktivní využítí změn stále rostujícího informačního materiálu k prospěchu univerzitních a mimouniverzitních uživatelů. Neustále se vyvíjejí pro čtenáře nové služby, které ulehčí přístup k elektronickým mediím. Zařízení digitální knihovny UBR, vývoj elektronické knihovny časopisů a informační systém databází přinesly knihovně vedoucí postavení nejen v Německu, ale i v zahraničí.

Hlavní stránka ^

Fondy

Sbírka učebnic

V UBR se nachází cca 3,5 mil. knih, mikroforem, audiovizuálních médií a CD-ROM, 8.350 běžných časopisů a novin ze všech oborů, kromě techniky a zemědělství.

Digitální knihovna UBR neustále rozšiřuje svou nabídku elektronických médií. Vlastní licence na cca 20.000 elektronických časopisů a 336 databází.


Navíc jsou k dispozici tyto zvláštní fondy:

Hlavní stránka ^

Služby

Knihovna nabízí široké spektrum služeb. Jejím úkolem je vědecky orientováné zajištění, příprava a zpracování různých médií. Kromě toho buduje nové služby v oblasti elektronických knihoven a multimédií.

Užívání knižních a mediálních fondů

Čítárnách

Celkový knižní a mediální fond UBR a ostatních knihoven v Řezně je přístupný v online katalogu "Řezenský Katalog".

Fondy jsou řazeny dle oborů. Knihovna vypracovala jednotnou klasifikaci "Regensburger Verbundklassifikation", kterou dnes používá víc než 100 knihoven v Německu a v zahraničí. Klasifikace se kooperativně vyvíjí.

Asi 45 % všech knih a časopisů je přístupných v čítárnách centrální knihovny a odborných knihoven. Cca 2 mil. jednotek se nachází ve skladech a lze je objednat a vypůjčit přes Řezenský Katalog. K optimálnímu využití všech fondů jsou čítárny otevřeny denně až 14 hodin.

K jednotlivým institutům univerzity jsou prostorově připojeny oborové knihovny, v kterých jsou volně přístupné často použivané prezenční fondy, o něž pečují "oboroví referenti".

Dílčí knihovny:

Čítárnách

V centrální knihovně se nachází všeobecná čítárna, vekteré jsou nejen časopisy s obecným obsahem i lexikony, ale i základní oborovou a interdisciplinární literaturou.
S ní sousedí čítárna se vzácnými knihami. Sbírka učebnic obsahuje cca 36.000 svazků (9.600 titulů).

Hlavní stránka ^

Lokální a meziknihovní výpůjční služba dokumentů

Knihy a časopisy v čítárnách se mohou přímo používat. Zvláštní formy vypůjčky, jako např. příruční knihovny, rezervace knih, krátkodobý odběr, víkendový odběr, slouží potřebám čtenářů.

Tituly, které se nacházejí ve skladech, se mohou pomocí systému Řezenský Katalog objednat, prodloužit, rezervovat. Tituly, které se nenacházejí ve fondech knihovny, lze objednat online z jiných knihoven. Vedle toho je k dispozici dodávácí služba dokumentů. Pro dodávácí službu "Subito" je UBR dodávájící knihovnou.

Hlavní stránka ^

Informace, prohlídky, školení

Paní Drechslerová stojí pĂżed skupinou v informaĂżním centru

Během přednáškového období a dle dohody jsou nabízeny informační prohlídky, které mají seznámit se služebním spektrem a pomoci při užívání služeb.

Kromě toho se konají různá školení k speciálním knihovnickým službám, např. užívání databází nebo online meziknihovní vypůjčka.

Informace k danému oboru poskytují oboroví referenti. Všeobecné informace lze získat jak v centrální knihovně.

Hlavní stránka ^

Pracovní místa pro čtenáře

Pracoviště

Ve 13 čítárnách se nachází cca 3.500 míst.

Centrální knihovna nabízí veřejný (samoobslužný) sklad, místnosti pro výzkum ("carrels") k přímému použití tam vystavených knižných fondů.

Mimo jiné jsou k dispozici počítačová místa v informačním středisku a několik "CIP-Pool".
Dodatečne je v informačním centru dána možnost studovat a diskutovat v malých skupinkách do 8 osob u velkých pracovních stolů.

Hlavní stránka ^

Řezeňský katalog

Řezenský katalog obsahuje veškerou zásobu knih univerzitní knihovny a ostatních knihoven města Řezna. Přístupný je v internetu přes homepage knihovny.
V katalogu je možné vyhledávat či si vypůjčovat knihy, mimo jiné je také možné provádět půjčky na dálku z jiných německých knihoven.

Hlavní stránka ^

Elektronická knihovna časopisů = Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Elektronická knihovna

Od roku 1997 provozuje Univerzitní knihovna Řezno Elektronickou knihovnu časopisů (EZB), kterou roku 2007 využilo celkem 434 knihoven a výzkumných ústavů z Něměcka i ze zahraničí (viz. jejich aktuální seznam). Tvůrcem EZB je Univerzitní knihovna Řezno.

V počtu uživatelů elektronických časopisů má EZB vedoucí postavení na německém trhu. S 35.000 tituly je jedna z největších sbírek vědeckých časopisů ve světě a dodatečně s 50.000 tituly z tak zvaných agregátu (stav: konec roku 2007) je jedna z nejvetších sbírek vědeckých časopisů vůbec.

Tato skutečnost se zřetelně odráží v užívanosti EZB. Jen za rok 2007 byla knihovna využita 16,9 miliónkrát, čímž opět potvrdila své vůdčí postavení. Rovněž interní využití elektronických časopisů v rámci EZB Řezenské univerzity se zvýšilo z 351.275 na 374.039 připadů.

Univerzitní knihovna Řezno soustavně rozšiřuje nabídku elektronických časopisů EZB. V roce 2007 přibylo k 20 tisícům licenčních titulů přes 16 tisíc volně přístupných el. časopisů.

Hlavní stránka ^

Informační systém databází = Datenbank-Infosystem (DBIS)

Informační systém databází

V roce 2002 vybudovala UBR s podporou "Bavorského ministerstva pro vědu, výzkum a umění" informační systém databází, který se stále vyvíjí. Je to kooperativní webservis, který byl zřízen koncem roku 2007 ve 158 knihovnách (Seznam) jako servis pro databáze. V roce 2007 byla datová báze v DBIS využita 4,9 miliónkrát.

Tato služba nabízí integrovaný přístup k celkové databázi v knihovně. Podrobné obsahové opisy pomáhají získávat relevantní informace. Kromě toho uživatelé dostanou upřesněné informace, jak mohou užívat různých databází. Velká část databází přístupných v síti univerzity se startuje přímo z DBIS.

Díky spolupráci knihoven v DBIS je navíc možné nabízet nejen licenční databáze, ale i širokou paletu volně přístupných databází. Oboroví referenti knihovny využívají přímý výběr z celkové nabídky databází systému DBIS. Koncem roku 2007 bylo k dispozici v UBR 336 licenčních a 2.142 bezlicenčních databází.

Hlavní stránka ^

Elektronické knihy (eBooks)

Screenshot E-Books

Od roku 2007 nabízí Univerzitní knihovna Regensburg svým uživatelům také knihy v elektronické podobě (eBooks).
Tyto elektronické knihy se nacházejí stejně jako ostatní informační média v katalogu řeznovské knihovny. Aby hledání a užívání elektronických knih bylo usnadněno, jsou tyto eBooks ještě dodatečně souhrně nabízeny na vlastní elektronické stránce.
Tato elektronická stránka nahrazuje knižní regál, to znamená, že uživatel vidí nabídku elektronických knih najednou, má možnost hledat třeba podle oborů, nebo jen encyklopedie či učebnice, nebo jen hledat nové knihy.
Elektronické knihy se mohou užívat bez omezení 24 hodin denně, nebot´ také odpadá čekací doba a doba na vyzvednutí knihy. Elektronické knihy můžeme prohledat na jednotlivá slova a vyhledané části textu zkopírovat.

Hlavní stránka ^

Multimedia centrum

Multimediální centrum, které bylo založeno v roce 2001 v centrální knihovně, nabízí studentům a vědcům možnost digitalizovat materiály v analogické formě pro vědecké účely.
V prostorech multimedia centra se nacházejí skenery na digitalizaci tištěných médií (knihy, časopisy, předlohy až do formátu DIN A 0), mikrofilmů, mikrofiši, audiokazet, gramofonových desek a zvukových pásů.

Skenery

Čtenáři knihovny mohou buď bezplatně sami digitalizovat, nebo za poplatek pověřit "Scanservis" knihovny. Vedle toho se digitalizuje materiál z důvodu ochrany fondů, archivování a doplňování z fondů bez autorských práv.

Filmová databáze nabízí ke shlédnutí v prostorách knihovny filmy a televizní vysílání, jejichž počet je průběžně zvyšován.

Hlavní stránka ^

Publikační server Univerzity Regensburg (Řezno)

Publikační server Univerzity Regensburg ma za cíl, doložit vlastní publikace Univerzity Regensburg a pokud možno je také veřejně zpřístupnit (Open Access). Od roku vydání 2006 jsou všechny publikace zaregistrované v systému, postupně tomu tak bude i u starších publikací.
Publikační server byl zprovozněn 1.června 2006. Průběžně je doplňován novými funkcemi.


Hlavní stránka ^

Systém SFX pro index

V roce 2003 univerzitní knihovna s podporou svobodného státu Bavorsko a spolu s "Knihovním bavorským spolkem" (Bibliotheksverbund Bayern - BVB) zavedly odkazový systém SFX firmy ExLibris. SFX umožnuje spojení různých služeb a informačních zdrojů "kontextsenzitivními" odkazy. Např. je možné dostat odkaz v seznamu záznamů přímo ke článkům v plném znění.

Hlavní stránka ^

Internetová nabídka knihovny

Univerzitní knihovna v Řezně poskytuje obsáhlou internetovou nabídku s rozmanitými informacemi k využití služeb knihovny. Zároveň je možné používat digitální služby přímo z domácí stránky.

Hlavní stránka ^

Dějiny

Blick Richtung Dom

UBR byla založena v roce 1964, tři roky před zahájením výuky na univerzitě. Pro první novou bavorskou univerzitu po válce byl vypracován úplně nový knihovní koncept. Celkový knihovní fond není rozdělen jako tomu bylo dříve na jednotlivé odborné knihovny, ale je volně přístupný všem studujícím a vyučujícím přes všeobecně integrovaný knihovní systém. Tento pilotní projekt byl v Německu vzorem pro další nově vzniklé knihovní systémy.

Centrální knihovna byla vybudována v letech 1971 - 1974. Architektem byl Freiherr von Branca z Mnichova.

1998 byl dokončen nový kompaktní sklad, v kterém je uskladněno 1,3 mil. knih. Přestavba v oblasti "věžového skladu", prostoru půjčovny, sbírky učebnic a novostavba pro multimédia byla ukončena v roce 2001.

Katalogizování se od samotného založení knihovny uskuteňuje prostřednictvím počítačů. Od roku 1994 je v provozu lokální online katalog ve všech odborných knihovnách a čítárnách. Rezervace výpůjček se od roku 1995 uskutečňuje prostřednictvím systému SIAS. Od roku 2000 je získávání knih zpracováváno systémem SIERA, čímž je celý proces zpracování médií automatizován.

1998 byl dokončen nový kompaktní sklad, v kterém je uskladněno 1,3 mil. knih. Přestavba v oblasti "věžového skladu", prostoru půjčovny, sbírky učebnic a novostavba pro multimédia byla ukončena v roce 2001.

Hlavní stránka ^

Mimooblastní angažmá

Spolupracovníci knihovny se angažují v různých oborových grémiích, komisích a pracovních skupinách jako např. "Knihovní bavorský spolek" a působí tím aktivně na aktuální vývoj v knihovnickém a informačním sektoru.

Běžné bibliografické práce:

Řezenská univerzitní knihovna je členem IFLA a dbv (Deutscher Bibliotheksverband, Německý svaz knihoven).

Hlavní stránka ^

Projekty

UBR vede projekty na zlepšení existujících a vývoj nových služeb. Tyto projekty se financují především Bavorským ministerstvem pro vědu, výzkum a umění, Německou výzkumnou společností (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) a Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum.

Hlavní významy projektů:

Hlavní stránka ^

Nejdůležitější údaje v přehledu (Stav: 2007)

Hlavní stránka ^

Hilfreiche Seiten:
Informationen und Veröffentlichungen zum Herunterladen

Stand: 27.01.2012 - Webteam